English
نشریه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی ایران
معرفی نشریه

به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي در عرصه هاي معماري و شهرسازي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي معماري، معماري منظر، برنامه ريزي شهري، طراحي شهري، مرمت بافت و ابنيه، طراحي صنعتي و نظير آن ها، انجمن علمي معماري وشهرسازي ايران از سال 1388، تشكيل شده است و در راستای مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط اقدام به چاپ نشریه علمی - پژوهشی نموده است که از سال 1389 اولیه شماره آن انتشار یافت.

مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره8،شماره13 (بهار و تابستان/1396)
 
1
بازشناسي مؤلفه هاي تأثيرگذار بر شكل گيري هويت و خاطره جمعي در فضاهاي شهري پيرامون پل هاي تاريخي
( 274 بازدید ) ( 501 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
تغيير و تحولات زندگي در شهرهاي امروزي، موجب كم رنگ شدن و يا از دست رفتن بسياري از فضاهاي شهري و عملكردهاي اجتماعي و فرهنگي آن ها شده است. تغييراتي كه اغلب، احساس عدم تعلق، بي هويتي و عدم مشاركت شهروندان در فعاليت هاي اجتماعي را به دنبال دارد. حال آن كه، هويت شهري كه زمينه ساز تشخص و اعتبار شهروندان مي شود، از طريق تداعي خاطرات و ايجاد حس تعلق در آن ها، پيوند شهر و شهروندان را تقويت نموده، آن ها را به سوي ويژگي هاي ممتاز اجتماعي هدايت مي كند. يكي از راه هاي تحقق اين مهم، بهره گيري از ظرفيت بناهاي خاطره انگيز و تاريخي شهرهاست. بر اين اساس، هدف از اين پژوهش امكان سنجي ارتقاي كيفيت فضاي شهري پيرامون پل هاي تاريخي با تأكيد بر مؤلفه هاي هويت و خاطره جمعي شهروندان مي باشد. در پژوهش حاضر، فضاي شهري اطراف پل تاريخي لنگرود به عنوان نمونه موردي مطالعه شده و مؤلفه هاي ايجاد خاطره جمعي و هويت براي شهروندان لنگرودي، در خلال يك پيمايش ميداني، بازشناسي شده است. براي اين منظور از دو نوع پرسشنامه استفاده شد و اعتبار (پايايي) هر كدام از پرسشنامه ها با توجه به آلفاي كرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار Spss تحليل  شدند. يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه مؤلفه هاي معنا، كالبد و فعاليت به ترتيب بيشترين تأثير را در ارتقاي فضاي شهري محدوده پل تاريخي لنگرود و ايجاد حس تعلق در شهروندان دارند. نتيجه نهايي پژوهش آن است كه برنامه ريزي كالبدي محدوده ي پل هاي تاريخي شهرها مي بايست براي تقويت فعاليت هاي مناسب اجتماعي و فرهنگي و معنا بخشيدن به شهر انجام پذيرد و نقش اين عناصر ارزشمند در ايجاد فضاي شهري خاطره انگيز و با هويت براي شهروندان بيش از يك بناي تاريخي است.
تخصص ها :
خاطره جمعي، هويت شهري، حس مكان، پل تاريخي، شهر لنگرود.

2
بررسي رضايت مندي ساكنان مسكن مهر تهران مبتني بر معيارهاي كالبدي و منظري
( 395 بازدید ) ( 400 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
مشكل كمبود مسكن از جمله مشكلات پيش آمده پس از انقلاب صنعتي بود، ازاين رو در كشورهاي مختلف دنيا و از جمله كشورهاي درحال توسعه، سياستهاي متنوعي براي تأمين مسكن به ويژه براي اقشار كم درآمد ارائه شد. در كشور ايران نيز طرح مسكن مهر به عنوان محوري ترين سياست دولت قرار گرفت. يكي از مشكلات اصلي مسكن مهر سياست هاي اصلي به كار رفته در آن است كه بيشتر جنبه ي آماري و اقتصادي بودن آن باعث شده ابعاد كيفيتي و كالبدي آن كم رنگ تر جلوه نمايد. يكي از جنبه هاي رضايت از زندگي، رضايت از محيط مسكوني و به تبع آن رضايت مسكوني مي باشد. امروزه با توسعه ي جوامع انساني و تغيير شيوه ي زندگي و سكونت مردم، توجه طراحان و برنامه ريزان به كيفيت فضاها و محيط ساخته شده به منظور تأمين رضايت ساكنان افزايش يافته است. در نظر گرفتن ديدگاه ها و انتظارات ساكنان در طراحي و خلق فضا موجب افزايش حس تعلق به محيط شده و در رضايت مندي ساكنان مجتمع هاي مسكوني مؤثر است. لذا در پژوهش حاضر به بررسي نگرش مردمي از نظر رضايت مندي نسبت به معيارهاي كالبدي و ديد و منظر پرداخته شده است. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايشي انجام شده و جامعه ي آماري ساكنان مسكن مهر پرديس تهران با حجم نمونه 100 نفر است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتايج حاصل از تحليل داده ها بيانگر اين مطلب است كه ميزان رضايت مندي ساكنان از مؤلفه هاي كالبدي مورد بررسي در اين پژوهش، نسبتاً در وضعيت مطلوبي قرار دارد ولي در رابطه با مؤلفه ديد و منظر وضعيت مطلوب نمي باشد و نياز به مكاشفه دقيق و ملزم كردن نكاتي در طراحي است كه منجر به ارتقاي كيفيت ديد و منظر شود.
تخصص ها :
رضايتمندي، مسكن مهر، كيفيت كالبدي، مجتمع مسكوني، طراحي معماري.

3
مقايسه تطبيقي الگوي فضايي مسكن شهري مبتني بر پيشينه تاريخي و اجتماعي شهر (مطالعه موردي: شهر اردبيل)
( 361 بازدید ) ( 257 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در طول تاريخ خانه به عنوان مهم ترين مكاني كه سازگار بازندگي انسان باشد شناخته شده است. به علت عدم شناخت كافي از كاربران و نيازهاي آن ها، امروزه شاهد تغييرات زيادي در مبحث مسكن هستيم كه منجر به بي هويتي خانه ها و حركت به سوي يكسان سازي در سطح كشور شده است و پيامدي جز عدم رضايت مندي كاربران، تغيير هنجارهاي اجتماعي و از بين رفتن هويت بومي ساكنان نداشته است. درعين حال روي آوردن به اصول مبتني بر شناخت نيازها، شيوه زندگي، باورهاي بومي كه در طول زمان تبديل به فرهنگ آن جامعه شده است، مي تواند موجب افزايش حس تعلق به فضا و در كل رضايت مندي ساكنين از برآورده شدن نيازهاي واقعي خويش شود. در اين پژوهش هدف آن بوده است كه به بررسي الگوهاي مسكن و تحولات آن در گذر زمان با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي مؤثر پرداخته شود؛ لذا به بررسي نظام ساختاري موجود و به بازشناسي ويژگي هاي اصلي معماري بومي شهر اردبيل پرداخته شده است. پژوهش كمي- كيفي بوده و از روش تحقيق تاريخي و پيمايشي بهره گرفته شده است. در اين راستا با ريش سفيدان و اهالي شهر مصاحبه شده و همچنين برداشت ميداني از 36 نمونه خانه در شهر اردبيل مربوط به سه دوره كلي سنتي، سنتي- معاصر و معاصر، انجام شده است؛ تا به تغييرات خانه بومي اردبيل در گذر زمان از نظر تغييرات شيوه زندگي و ويژگي هاي كالبدي در اين خانه ها و تأثير اين تغييرات بر روند تغيير الگوي مسكن شهر پي  برده شود. پس از جمع آوري داده ها به دست آمده با استفاده از نرم افزار Excel به طبقه بندي و نمايش اطلاعات در قالب نمودار ها پرداخته شده است. در نهايت مقايسه تطبيقي تغييرات سه دوره فرض شده براي عوامل تأثير گذار از قبيل شكل كلي خانه ها، الگوي پلان خانه ها، ويژگي هاي كالبدي و ميزان بهره گيري از فضاها ارائه گرديده است.
تخصص ها :
الگوي مسكن، معماري بومي، مقايسه تطبيقي، معماري اردبيل.

4
كيفيت فضاي بينابين در گذرهاي تاريخي نمونه موردي: گذر ساغريسازان شهر رشت
( 286 بازدید ) ( 273 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
توجه به كاركرد طراحي شهري در طراحي معماري حائز اهميت مي باشد، چرا كه يكي از نمودهاي كالبدي بحران هويت فضاي معماري و شهري؛ گسست فضايي عناصر معماري و شهري است. بر اساس پژوهش هاي انجام گرفته؛ در بافت هاي تاريخي شهرهاي كهن ايران، شاهد حضور فضاهاي رابطي با شكل، كاركرد و معاني متعدد ميان عناصر مختلف تحت عنوان فضاهاي بينابين مي باشيم كه در مقياس هاي مختلف شهري به عنوان عامل مهم پيوند فضايي عناصر معماري و شهري به يكديگر دانسته شده اند. از طرفي با توجه به تاثير ماندگار فضاي معماري برخوردار از روح زمان بر مخاطب؛ شناخت و كاربرد كيفيات بينابينيت به عنوان كيفيت عصر حاضر، در طراحي فضاي شهري و معماري امروز حائز اهميت مي باشد. بدين منظور ابتدا به بيان نظريه هاي موجود در خصوص مفهوم بينابينيت و شناخت كيفيات و ويژگي هاي آن پرداخته و در ادامه با توجه به اين كه گذرهاي شهري يكي از مهم ترين فضاهاي بينابين در مقياس ميان شهري مي باشند؛ لذا كيفيات بينابينيت در يك گذر تاريخي - گذر ساغريسازان واقع در شهر رشت - جهت شناسايي الگوهاي فضاي بينابين در گذرها بررسي مي گردد. بدين منظور به روش اسنادي، ميداني و پيمايشي به جمع آوري اطلاعات و با روش تحقيق پيمايشي و همبستگي به تحليل متغيرها پرداخته مي شود. با توجه به نتايج بررسي ها؛ عملكردها و ويژگي هاي استنتاج شده از بخش مباني نظري در ارتباط با كيفيت فضاي بينابين، در اين گذر پذيرفته مي گردد. لذا مي توان استنباط كرد؛ استفاده از كيفيت بينابينيت گذرهاي شهري مي تواند عاملي مؤثر در جهت پيوستگي فضاي شهري و فضاي معماري گردد و از اين طريق در جذب افراد براي استفاده از فضاهاي معماري موجود در گذر، آشنايي افراد با بناي معماري و فعاليت هاي درون آن در حين عبور، ايجاد انگيزه در افراد براي توقف، مشاهده و حتي مشاركت در فعاليت هاي هدفمند درون فضاي معماري گردد. درواقع موجب رونق فضاهاي معماري متصل به آن گردد.
تخصص ها :
فضاي بينابين، گذر شهري، بينابينيت، گذر ساغريسازان.

5
 تجزيه و تحليل موانع اجراي مدل اطلاعات ساختمان (BIM) در ساختمان هاي صنعتي ايران (نمونه موردي: مدارس ابتدايي شهرستان بندر انزلي)
( 351 بازدید ) ( 171 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در مراحل طراحي، توليد و ساخت ساختمان هاي صنعتي موارد بسياري دخيل هستند از جمله موارد غالب در اين زمينه، محاسبات تأسيسات و سازه مي باشد، معماري به عنوان پيوند دهنده ي اين موارد در راستاي تأمين نيازهاي اكولوژيك، انساني، اقتصادي، امنيتي و ... الزاماتي را پيشنهاد مي دهد، استفاده از يك روش كاربردي و هدفمند كه نقاط قوت خود را در سطح ساخت و طراحي اين گونه ساختمان ها به منظور تأمين نيازهاي فوق در جهان به اثبات رسانيده است، لازم مي آيد BIM، روشي كاربردي بر پايه ي اطلاعات ساختمان يكي از اين روش ها مي باشد كه در ايران داراي شبهاتي در عدم اجراي آن در روند طراحي ساختمان هاي صنعتي است. پژوهش حاضر با هدف تأكيد و بازشناخت موانع اجراي بيم، در جهت تأكيد در برطرف نمودن آن ها از جوانب مختلف به صورت اولويت بندي، كاربردي بوده و با فرض اين كه با افزايش دامنه اطلاعات و همچنين پيچيدگي هاي آن، در طراحي ساختمان هاي صنعتي، ضرورت بر مديريت يكپارچه از طريق بيم وجود دارد، به توصيف موانع اجراي اين سيستم مديريتي در پروژه هاي صنعتي كشور اعم از نيروگاهي و غيره پرداخته و با مخاطب قرار دادن مديران ارشد، مشاوران و همچنين پيمانكاران، مواردي را با مشاوره متخصصان به صورت ليست ارائه نموده است و در مرحله ي دوم با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجي از كارشناسان اعم از مديران شركت هاي مشاور، پيمانكاران و اساتيد ؛ چهار معيار اصلي اقتصادي، پشتيباني، فني و مديريتي با زير معيارهايشان را با روش سلسله مراتبي (AHP) و تحليل نرم افزاري  Expert Choice مورد بررسي قرار داده، در نهايت پشتيباني با وزن نهايي 0/464 در رتبه ي اول تعيين شد و زير معيار تأخير در فرهنگ پذيرش جامعه متخصصين كه ناشي از عدم بروزرساني سريع توسط دانشگاه و پشتيباني دولت در ورود روش هاي موفق در دنيا در صنعت ساختمان است را با وزن نهايي 0/265 در اولويت كلي مي شمارد و عدم تخصص كه از زيرمعيارهاي فني است را با وزن نهايي 0/132  در اولويت دوم بيان مي نمايد، بدين ترتيب اولويت توجه به رفع اين نواقص و موانع را با روش فوق داراي اولويت مي سازد.
تخصص ها :
مدل اطلاعات ساختمان (BIM)، ساختمان هاي صنعتي، طراحي، سلسله مراتبي (AHP).  

6
بازشناسي ويژگي هاي معماري تلفيقي در تزئينات عمارت صميمي شهرستان رامهرمز
( 226 بازدید ) ( 116 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
تزئينات بخش جدايي ناپذير از معماري و بناهاي هر فرهنگ و سرزميني است كه خود شيوه هاي متنوع و گوناگوني را شامل مي شود و كاربرد آن در معماري موجب كمال و غناي بصري مي گردد. شهرستان رامهرمز خوزستان با پيشينه اي باستاني و تاريخي داراي ابنيه و آثار باقي مانده متنوعي است كه عمدتاً از ديدگاه كالبدي بيانگر شاخص هاي فرهنگي و هنري خاص اين منطقه جغرافيايي مي باشد. به عنوان نمونه مي توان به بناي سكونتي- حكومتي عمارت صميمي، ساخته شده در دو دوره صفوي و قاجار در شهرستان رامهرمز اشاره نمود. اين بنا از جمله باغ هاي سكونتي حكومتي قاجار است كه در دو دوره زماني صفوي و قاجار احداث شده است. در اين پژوهش با توجه به خلاء علمي - تحقيقاتي در رابطه با معماري بناهاي تاريخي رامهرمز بخصوص در بحث تزئينات، سعي شده است تزئينات بناي فوق مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و با استفاده از روش تفسيري - تاريخي ويژگي هاي معماري تلفيقي دوره قاجار و صفوي بناي فوق را بيان نمايد. سپس با استفاده از روش تحقيق مورد كاوي و با ابزار مطالعات اسنادي و كتابخانه اي و همچنين ابزار ميداني شامل بازديد از بنا، عكس برداري و تهيه نقشه، به بازشناسي رويكردهاي غير ايراني و ويژگي هاي تلفيقي تزئينات عمارت فوق و همچنين نوآوري هاي موجود در معماري بنا پرداخته شده است كه موجب شناخت هويت فرهنگي بنا گرديده است. سؤال اصلي تحقيق عبارت است از: "تزئينات تلفيقي مورد استفاده در معماري دو دوره صفوي و قاجار بناي عمارت صميمي چگونه است؟". نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه تلفيق در تز ئينات معماري عمارت صميمي در سه زمينه شامل: 1. تأثير تزئينات غرب در ساختمان قاجاري و پيدايش ستون هاي كلاسيك، 2. تلفيق تزئينات بنا با معماري كشورهاي عربي در ساختمان صفوي و شكل گيري چهار نوع قوس نوآورانه و مشابه قوس كنگره دار، 3. تركيب الگوهاي معماري ايراني با ساير الگوها و تشكيل قوس هاي تركيبي؛ قابل مشاهده است. 4. عمده تزئينات آجركاري عمارت صميمي رامهرمز، شامل شيوه هاي آجركاري گل اندازي و انواع رگ چين با الگوهاي فخرومدين، راسته، هره، دندان موشي، گل پنجره و حصيري است كه در جداره هاي بنا مي توان مشاهد نمود.
تخصص ها :
تزئينات معماري، عمارت صميمي، معماري رامهرمز، تزئينات تلفيقي، تزئينات صفوي و تزئينات قاجاري.

7
توسعه ابزار سنجش تاب آوري سازماني شهر در برابر بحران
( 345 بازدید ) ( 200 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
وقوع مخاطرات طبيعي از جمله سيل و زلزله با توجه به شرايط محيطي و جغرافيايي كشور همواره منجر به آسيب هاي جدي مالي و تلفات انساني گسترده اي گرديده است و اين در حالي است كه نگرش هاي جاري و حاكم بر مديريت بحران عمدتاً بر مديريت انفعالي بحران و يا كاهش آسيب پذيري هاي كالبدي توجه دارند و حال آنكه تقويت زمينه هاي سازماني مي تواند نقش بسيار مؤثري بر ميزان تاب آوري سكونتگاه هاي انساني در برابر مخاطرات بحران زا داشته باشد. بر اين اساس هدف پژوهش تدوين مدلي جهت سنجش ميزان مؤلفه هاي سازماني سكونتگاه هاي انساني و اجتماعات محلي با تأكيد بر مواجهه با مخاطرات طبيعي و شوك هاي احتمالي است و به منظور سنجش مدل، تاب آوري سازماني يكي از اصلي ترين سازمان هاي ذي مدخل در حوزه مديريت بحران در شهر تهران را مورد ارزيابي قرار داده است. تدوين شاخص هاي سنجش مؤلفه هاي سازماني سكونتگاه هاي انساني در برابر مخاطرات طبيعي براساس مفهوم تاب آوري و ويژگي هاي سازماني سكونتگاه هاي تاب آور در برابر بحران تدوين گرديده است و پس از جمع آوري داده ها در قالب پرسش نامه ميداني بهره گرفته شده است و از آزمون T تك نمونه اي جهت تحليل داده ها و ارزيابي مي زان شاخص هاي اجتماعي مؤثر در برابر بحران استفاده گرديده است. يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه ميزان تاب آوري سازمان بررسي شده در ابعاد مورد بررسي بسيار پايين بوده و تفاوت هاي معناداري ميان سطوح تاب آوري در ابعاد مختلف و مشاهده مي گردد. همچنين بر اساس تحليل همبستگي ميان ابعاد بررسي شده بيانگر همبستگي مستقيم ميزان تاب آوري سازماني ساكنين با ميزان دانش و آگاهي و همچنين با ميزان آمادگي كاركنان در مواجهه بحران داشته است.
تخصص ها :
تاب آوري، تاب آوري سازماني، بحران، مخاطرات طبيعي.

8
ارزيابي روش هاي اعمال انعطاف پذيري در فضاهاي مسكوني با زيربنای محدود
( 477 بازدید ) ( 449 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
انعطاف پذيري در معماري پاسخگوي بسياري از نيازهاي تغيير پذير در فضاهاي داخلي و خارجي محيط هاي مسكوني به شمار مي رود. در بسياري از مساكن با زيربناي محدود، فضا فاقد بهره وري لازم مي باشد، لذا تأمين شرايط آسايش وابسته به مقتضيات سني، سلايق بشري و نحوه جريان بهتر عملكردها در داخل فضا و همچنين تغيير نياز كاربران؛ ضرورت وجود انعطاف پذيري در مسكن را آشكار مي سازد.
از اين رو مقاله حاضر با هدف ارزيابي روش هاي اعمال انعطاف پذيري در فضاهاي مسكوني با زيربناي محدود ارائه گرديده است و درصدد پاسخگويي به اين سؤال ميباشد كداميك از روش هاي انعطاف پذيري در فضاهاي مسكوني بيشترين مقبوليت را از طرف ساكنين با خود به همراه دارد. به منظور جمع آوري اطلاعات، اين پژوهش از روش هاي مختلف اسنادي، كتابخانه اي و مطالعات ميداني بهره گرفته است. در بخش نظرسنجي، 128 مصاحبه شونده از ميان هر قشر معمار، متمول و متوسط شهر تبريز انتخاب شد. در مجموع، معيارهاي مورد ارزيابي در جداولي جداگانه با امتيازدهي طيف ليكرت ارزيابي شدند. يافته ها نشان مي دهد بين ميانگين آمار مقبوليت و مطلوبيت روش هاي اعمال انعطاف پذيري در فضاي سكونتي هر سه قشر و همچنين ميانگين مؤلفه هاي عمومي اعمال انعطاف پذيري، اختلاف معني داري وجود دارد (0.05) >P. به صورتي كه، در فضاهاي داخلي احساس نياز بيشتري به انعطاف پذير بودن عرصه ها  نسبت به كالبد خارجي وجود دارد و در اين بين، معماران تمايل بيشتري نسبت به اعمال انعطاف پذيري در مقايسه با ساير قشرها دارند. عناصر اصلي متحرك (پله، سقف و ...)، ضعيف ترين معيار و پنج مؤلفه ي پارتيشن هاي متغير، پارتيشن هاي فضادار، مصالح تغيير دهنده رنگ، مصالح كنترل كننده نور و مصالح توليد كننده الكتريسيته، جزو قوي ترين معيارهاي روش هاي اعمال انعطاف پذيري محسوب مي گردد. كم بودن امنيت رواني و حس تعلق ، ناسازگاري با سبك ايراني - اسلامي نيز از جمله مؤلفه هايست كه مانع رغبت و مقبوليت انعطاف پذيري از سوي ساكنين مي گردد.
تخصص ها :
انعطاف پذيري؛ فضاهاي مسكوني؛ تطبيق پذيري.

9
دستاوردي تحليلي از تأثير محيط فيزيكي يادگيري بر بهبود جو رواني مدارس از ديدگاه دانش آموزان مقطع دبيرستان
( 333 بازدید ) ( 130 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
بهبود جو رواني مدارس كه بر يادگيري دانش آموزان تأثيرگذار است، نيازمند ارتقاي كمي و كيفي محيط فيزيكي يادگيري مي باشد. با وجود اين مطالعات انجام شده روي محيط هاي يادگيري كمتر به آن توجه كرده اند. هدف از اين پژوهش بررسي روابط ميان مؤلفه هاي محيط هاي يادگيري و جو رواني مدارس مي باشد. روش تحقيق اين مطالعه توصيفي - تحليلي از نوع پيمايشي مي باشد و تحليل هاي كمي با استفاده از نرم افزار SPSS و روش رگرسيون خطي چندگانه انجام پذيرفت. ابزار تحقيق پرسش نامه است كه بين 120 نفر از دانش آموزان داوطلب در سه مدرسه دخترانه توزيع شد. بر اساس نتايج، روابط معن ي داري بين مؤلفه هاي محيط فيزيكي يادگيري و جو رواني مدارس يافت شد. به ترتيب مؤلفه هاي محيط هاي دروني، محيطه اي بيروني و فضاي اجتماع والدين بر بهبود جو رواني مدارس تأثيرگذار بود. لزوم توجه معماران به ديدگاه دانش آموزان در ارزيابي محيط هاي يادگيري و همچنين توجه ويژه به طراحي فضاهايي نظير ايستگاه هاي گروهي، فضاي تجمع والدين و مشاركت آن ها در تعليم تربيت فرزندانشان در مدارس مورد نظر مي باشد. همچنين در محيط كلاسي با توجه به اهميت آن به عنوان يكي از فضاهاي دروني، اعمال نظريات يادگيري نوين چون تجربه گرايي و اجتماع محوري مورد توجه مي باشد.
تخصص ها :
مؤلفه هاي معماري، طراحي كلاس، محيط بيروني، جو رواني مدارس، اعتبار سنجي.

10
تحليل مكان يابي ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني مبتني بر سبك زندگي اسلامي
( 410 بازدید ) ( 323 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 13
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
مسكن معاصر ايراني در مقايسه با مسكن سنتي به لحاظ نوع و تعداد ريزفضاها تنوع چنداني ندارد اما باوجود افت کمی ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني، مكان يابي بسياري از همين ريزفضاهاي معدود نيز به درستي انجام نمي شود و غالباً به لحاظ عملكردي، تعارضاتي ميان آنها بروز مي يابد. اين مقاله در صدد پرداختن به اين مهم با استناد به متون دست اول ديني است و لذا شاكله اصلي اين پژوهش مبتني بر مسئله «چگونگي مكان يابي ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني از منظر اسلامي» است. پرداختن به اين مسئله با استفاده از روشي تركيبي انجام شده است؛ به اين ترتيب كه پس از گردآوري داده ها با روش اسنادي-كتابخانه اي، تحليل آنها با روش تحليل محتواي كيفي انجام شده است و نهايتاً يافته هاي پژوهش با استفاده از روش استدلالي منطقي استخراج شده است. طبق اين يافته ها، براي مكان يابيِ هر يك از ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني (شامل آشپزخانه، پذيرايي، اتاق خواب، سرويس بهداشتي و حمام) اصولي استنتاج شده است كه طبق اين اصول، مكان يابی ريز فضاها در اغلب الگوهاي مسكن معاصر ايراني به درستي انجام نمي شود و در اين خصوص، تعارضات متعددي با سبك زندگي اسلامي مشاهده مي شود.
تخصص ها :
مسكن معاصر ايراني، ريزفضاهاي مسكوني، مكان يابي، سبك زندگي اسلامي، متون ديني.

12
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشریه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی ایران محفوظ می باشد .