English
نشریه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی ایران
مشاهده مقالات شماره
 دوره1،شماره12 (پائیز و زمستان/1395)
 
1
بررسی کارآیی راه هاي خروج ساختمان در تخلیه اضطراري آتش به روش تحلیل نر م افزاري (نمونه موردي: یک مدرسه در تهران)
( 36 بازدید ) ( 85 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
تاخیر چند دقیقهاي درتخلیه کاربران در حوادث، به ویژه درساختمانهاي آموزشی به دلیل حجم بالاي جمعیت اثر قابل توجهی درافزایش خسارت جانی دارد. بدین منظور تعداد و موقعیت راههاي خروج این ساختمانها باید متناسب باشد تا امکان تخلیه را درزمان مناسب فراهم کند. هدف از این مقاله بررسی خروجی هاي یک ساختمان آموزشی در تدارك مسیر خروج مناسب می باشد. در این پژوهش با دو روش کارآیی ابزارهاي فرار در ساختمان هاي آموزشی بررسی شده است؛ ابتدا زمان هاي خروج اضطراري با مدلسازي رفتاردانش آموزان (به وسیله نرم افزار شبیه ساز) تخمین زده می شود و با مقایسه نتایج حاصل با زمان مورد نیاز براي تخلیه ساختمان برآوردي از کارآیی ابزارهاي خروج به دست می آید. در روش دوم کارآیی راههاي خروج مدرسه با معیار ضوابط و مقررات ایمنی ساختمان در برابر آتش بررسی می گردد. مقایسه نتایج حاصل از دو شیوه یاد شده امکان تایید این فرضیه را فراهم کرده است که رابطه مستقیمی بین تعداد، ابعاد و موقعیت راه هاي خروج با زمان خروج امن کاربران در مواقع بحران وجود دارد . نتایج حاصل شیوه اي در ارزیابی عملکرد پلان معماري ارائه داده است که می تواند افزایش دقت تصمیمات مدیریتی در وضعیت پاسخگویی بناها در موارد بحران را به همراه آورد. نتایج نشان می دهد ارزیابی ویژگی هاي معماري مربوط به ابزارهاي فرار ساختمان تنها به وسیله ضوابط و مقررات ملی کافی نیست. در نهایت پیشنهاداتی در زمینه دستیابی به مسیرهاي فرار مناسب در مدارس ارائه می شود.
تخصص ها :
تخلیه اضطراري، راه هاي خروج، ضوابط و استانداردها، نرم افزار پس فایندر، آتش سوزي.

2
بازشناسی تحولات معماري در مجموعه تاریخی بازار اهر
( 63 بازدید ) ( 96 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
یکی از ساختارهاي هویت بخش به سیماي کالبدي شهر اهر، مجموعۀ تاریخی بازار است . این مجموعۀ تاریخی علیرغم این که در زمرة آثار فاخر معماري ایرانی قرار دارد، تاکنون از بررسیهاي کافی در زمینۀ شناخت تاریخی و شناخت کیفیات معماري بینصیب بوده است. در نوشتار حاضر، که برآمده از پژوهشی مستقل به منظور تبیین تأثیر زمان بر نحوة تکوین این مجموعه است، به برخی از خلأهاي علمی موجود در این زمینه و با طرح دو پرسش پاسخ داده شده است: الف) نمود موقعیت سوقالجیشی و استقرار شهر کهن بر سیر تحولات کالبدي بازار اهر چگونه میباشد؟ ب ) توسعه کالبدي شهر و گسترش آن در تکوین نهایی این اثر معماري چگونه و به چه میزان تاثیرگذار بوده است؟ از آنجایی که این پرسشها، در بستر تاریخی مطرح شدهاند، از روش توصیفی تاریخی استفاده شده است. یافتهها حاکی از آن است که هستۀ اولیۀ مجموعۀ تاریخی بازار اهر، متأثر از شرایط فرهنگی و اجتماعی شهر و در اثر عبور کاروان ها براي عزیمت به شهرهاي مهم منطقه (بدلیل موقعیت سوقالجیشی اهر) و با احداث فضاهایی ساده که براي برپایی بازار لازم بود، بنا نهاده شد. این مجموعه در عصر قاجار توسعه چشمگیري داشت. بنحوي که بخش سرپوشیده آن تجدید بنا شد. در این دوره به دلیل مرکزیت شهر اهر در منطقه، توجه وافري به این مجموعه شد و کیفیت و کمیت ساختاري آن تحول اساسی یافت. ویژگی شاخصاین مرحله از تحولات کالبدي این است که در قالب طرحی جامع بدان نگریسته شد و تمامی ساختارهاي پراکنده قبلی در هیأت منظومۀ معماريِ واحد به نظم آورده شد . نکته مهم در فرآیند تکوین مجموعۀ تاریخی بازار اهر آن است که علیرغم آفرینش تدریجی ، یکپارچگی تحسین برانگیزي در روابط معماري مجموعه مشاهده میشود؛ موضوعی که خود جلوهاي ممتاز از خرد و انعطافپذیري معماران ایرانی است.
تخصص ها :
مجموعه تاریخی بازار اهر، شریانهاي تجاري روباز، تکوین کالبدي، اهر.

3
تاثير باد و آفتاب در تعديل شرايط گرمايي خانه هاي بوشهر نمونه موردي: خانه گلشن
( 45 بازدید ) ( 96 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
حاشيه جنوبي ايران داراي يكي از بحراني ترين اقليم هاي جهان و توجه به مولفه هاي اقليمي در فرآيند طراحي خانه ها در اين منطقه ضروري است. بكارگيري جريان هوا در كنار محافظت از گرما و تابش از موثرترين راهكارها در تعديل شرايط گرمايي در مناطق گرم و مرطوب است. همچنين استفاده از تابش خورشيد در ماه هاي سرد سال به تعديل شرايط گرمايي خانهها در زمستان كمك ميكند. خانههاي بومي عمدتاً براساس پاسخگويي به نيازهاي اقليمي ساخته شدهاند و خانههاي بومي بوشهر داراي الگويي براي استفاده از بادهاي محلي و استفاده از مؤلفه تابش در زمستان است. اين مقاله با كمك نرم افزار ديزاين بيلدر شرايط گرمايي را در اين خانه بر اساس الگوي اقليمي آن ها بررسي و به اين سوال پاسخ ميدهد كه تابش و جريانات هوا تا چه حد در تعديل شرايط گرمايي الگوهاي اقليمي ويژه اين خانه موثرند. اين مقاله داراي هدفي كاربردي و با روش تصويرسازي و شبيه سازي در نرم افزار ديزاين بيلدر نسخه 4.2.0.045  و مدل آسايش حرارتي اشري 55 و تحليل اقليمي با كمك نرم افزار كلايميت كانسالتنت و مدل حرارتي تطبيقي انجام ميشود. بكارگيري الگوي ويژه خانه هاي بوشهر در خانه گلشن توانسته است در ما ههاي بسيار گرم تا اندازه قابل توجهي و در ماههاي نيمهگرم كاملا تعديل كند. اين الگو در ماههاي سرد نيز شرايط گرمايي داخل خانه را كاملا تعديل كرده و نياز به دستگاههاي گرمايشي را به صفر رسانده است. با بكارگيري اين الگوها در خانه هاي امروز ميتوان در ماههاي بسيار گرم بار دستگاههاي مكانيكي را به اندازه قابل توجهي كم كرد و در ماههاي نيمه گرم و سرد نياز به دستگاههاي مكانيكي را به صفر رساند. نتايج نشان داد مصالح ديوارها تا حد زيادي سبب گرم شدن فضاهاي داخلي در طول شبهاي ماههاي گرم ميشود؛ لذا اين الگوها را ميتوان با تغيير مصالح ديوارها به مصالح سب كتر بهبود بخشيد.
تخصص ها :
جريان هوا، تابش، خانه هاي بومي، بوشهر، گرم و مرطوب، تعديل حرارتي.

4
تبيين راهكارهاي اجرايي دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران با تاكيد بر آسيب شناسي و ساماندهي كيفيت وضع موجود
( 49 بازدید ) ( 50 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پژوهش حاضر با توجه به تغييرات در ساختار مديريتي دانشكده هنرهاي زيبا كه منجر به تبديل وضعيت قبلي به پرديس گرديد و با هدف تهيه ي طرح جامعي كه در سه حوزه ي مديريت اجرايي، مياني و راهبردي در سه مرحله ي زماني گذشته، حال و آينده به منظور ترسيم نقشه ي راه در ساماندهي و توسعه ي كيفي پرديس هنرهاي زيبا باشد شكل گرفته است. اين نوشتار، به عنوان بخشي از طرح جامع ياد شده، با پرداختن به بازه ي زماني "حال " و "تبيين مشكل" به هدف ذكر شده پرداخته است. بر اين اساس روش پژوهش شامل راهبرد مشابه سازي همراه با راهكارهاي مصاحبه با اساتيد صاحب نظر و طرح پرسشنامه از دانشجويان دانشكده معماري و تحليل اين اطلاعات بوده و بر اين پايه، مصاحبه با اساتيد به صورت انتخاب تصادفي و طرح پرسشنامه نيز بر پايه ي مدل شبكه اي پايا و هدفمند كه براي طرح جامع طراحي شده بود و از ميان 111 دانشجو در مقاطع كارشناسي تا دكتري با ضريب روايی 0/83 (آلفای كرونباخ) صورت پذيرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد اهداف سه گانه ي پژوهشي، آموزشي و كاربردي با عوامل پنجگانه ي سامانه ي آموزش عالي داراي شرايط مختلف ارتباط در طيفي پنج درجه اي مي باشند كه نيازمند جبران و يا تقويت در برخي شاخصه ها هستند.

تخصص ها :
طرح جامع، دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيبا، وضع موجود، آسيب شناسي، آموزش معماري.

5
تحليل تطبيقي ساختار اصلي شهر تبريز از اواخر دوره قاجار تا معاصر با استفاده از تكنيك چيدمان فضايي
( 53 بازدید ) ( 137 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
پيچيدگي موضوع برنامه ريزي و طراحي شهري امروزه به اندازه اي مي باشد كه به سختي مي توان با در نظر گرفتن همه موارد و تأثيرات متقابل بين عناصر به تحليل و اتخاذ تصميم مناسب پرداخت. با اين وضعيت استفاده از روش هاي رايانه اي، با امكان تجزيه وتحليل مسائل پيچيده با دقت و سرعت بالا، به كمك برنامه ريزان و طراحان شهري آمده است. يكي از روش هايي كه بر پايه استفاده از رايانه و روش هاي علمي در زمينه مطالعات شهري به كاررفته است، تكنيك چيدمان فضايي است. اين روش تكنيكي براي تحليل كمي عوامل كيفي شهر مي باشد كه توسط هيليير و هانسون در سال 1984 ميلادي در لندن پايه ريزي شد.

ساختار اصلي شهر به عنوان فرم دهنده استخوان بندي و شكل شهري تأثير بسزايي در نحوه ارتباط و ترتيب فضايي فضاهاي شهري داشته است. حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه چه عوامل و يا چه پارامترهايي بر شكل دهي به ساختار و استخوان بندي شهر مي توانند تأثيرگذار باشند؟ به نظر مي رسد برخي از اين پارامترها در طول زمان نقش پررنگ تري در شكل دهي به ساختار شهري داشته اند و برخي برعكس. هدف از اين مقاله شناخت كاربردي تكنيك چيدمان فضا در مطالعه پيكره بندي و ساختار اصلي شهر تبريز در طي يك سده اخير مي باشد كه با استفاده از بررسي تطبيقي بين دوره هاي تاريخي موردنظر به تحليل پارامترهاي تكنيك چيدمان فضايي پرداخته است و نتايج به صورت داده هاي گرافيكي و رياضي ارائه شده است. در اين مقاله با استفاده از نقشه خطوط محوري به تحليل پارامترهايي از اين تكنيك (اتصالات، هم پيوندي، عمق فضا و هوشمندي يا وضوح) پرداخته شده است. چنانچه از يافته هاي تحقيق به دست مي آيد، محورها و مسيرهاي بافت هاي قديمي و هسته مركزي شهر تبريز اهميت و نقش خود را ازدست داده اند، اما پتانسيل و ظرفيت احياي مجدد نقش و اهميت خود را در ساختار اصلي شهر دارند.
تخصص ها :
ساختار اصلي شهر، تبريز، چيدمان فضايي، پارامترهاي تحليل فضايي، خطوط محوري.

6
كاربرد مدل تلفيقي  SWOT-AHP در طراحي محصولات بهداشتي  (مورد مطالعه: طراحي مسواك براي معلولين حركتي)
( 31 بازدید ) ( 49 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در دنياي امروز، رقابت در بين توليدكنندگان و به تبع آن طراحان محصول از ظرافت ها و ويژگي هاي خاصي برخوردار است از اين رو فرآيندهاي تصميم گيري در روند ايده پردازي تا طراحي و توليد از پيچيدگي و حساسيت هاي حائز اهميتي برخوردار است به بيان ديگر، تصميم گيري براي سرمايه گذاري در محصولات جديد ، فرآيندها يا تجهيزات توسط طيف وسيعي از عوامل تعيين مي شود. هرچند كه روشهاي نوين متعددي در حوزه تصميم گيري ارائه شده ولي يك از روش هاي كاربردي كه در عرصه طراحي صنعتي قابل استفاده و موثر محسوب مي شود روش تحليل سلسله مراتبی (AHP) است. فرآيند تحليل سلسله مراتبي، از طريق مقايسه دو به دو عوامل موثر در تصميم گيري به تصميم گيرندگان براي تعيين اولويت عوامل نسبت به هم ياري مي رساند. در اين مقاله سعي شده است از اين روش در ارائه و طراحي يكي از محصولات بهداشتي روزمره يعني مسواك با گروه هدف خاص يعني معلولين جسمي - حركتي استفاده شود. مسواك زدن علاوه بر سلامت جسمي بر روابط فردي و اجتماعي و سلامت رواني تاثير مي گذارد . هدف اصلي در اين مقاله بررسي كمي و كيفي مسواك دستي طراحي شده براي معلولان حركتي در بازار مي باشد . معيارها براساس تحقیقات میدانی جمع آوری شد. جامعه آماري تعداد 10 نفر معلول آسيب نخاعي گردني (C5-C7) به همراه متخصص ارگونومي، كاردرماني و طراح صنعتي مي باشد. روش مطالعاتي به كار رفته در اين تحقيق موردي، مدل ترکیبی SWOT-AHP می باشد. يافته ها حاكي از آن است كه استراتژي SO با میزان عددی نرمال شده بیشتر نسبت به سایر استراتژی ها براي محصول بهداشتي مناسب مي باشد. براساس نتايج حاصله، عدم وجود محصول در بازارهاي داخلي و خارجي مي تواند فرصت مناسبي براي سودآوري بخش توليدي ايجاد كند. براي سايز بندي مسواك مي توان از پليمرها با حافظه شكلي استفاده نمود. به منظور الزام كاربر به انجام امور شخصي و اهميت به نظافت دهان و دندان مي توان براي دسته مسواك خانواده محصول در نظر گرفت.
تخصص ها :
AHP ،SWOT، محصول بهداشتي.

7
بررسي اهميت و نحوه آموزش نقد بنا به دانشجويان رشته معماري از ديدگاه اساتيد معماري ايران
( 56 بازدید ) ( 84 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
آموزش معماري از موضوعاتي است كه مي تواند در جريان رشد معماري ايران و ترسيم آينده نقش بسزايي داشته باشد. در اين بين به اعتقاد برخي فرهنگ نقد جزء ساختاري و هويت بخش آموزش در دانشكده هاي معماري است . درواقع نقد مي تواند به عنوان پشتوانه اي جهت طراحي مطرح گردد. هدف اصلي از اين مقاله دستيابي به رو ش ها و محتواي كارآمد در جهت آموزش صحيح نقد و پرورش ديدگاه نقادانه در دانشجويان معماري است. روش اين پژوهش بر مطالعات اسنادي – پيمايشيِ تحليلي استوار است؛ اطلاعات از منابع مكتوب و پرسشنامه از اساتيد معماري به دست آمده است. نتايج اين مقاله نشان مي دهد كه با توجه به هويت چند رشته اي معماري، جهت دستيابي به آموزش نقد جامع، برخورداري از رويكردهاي تركيبي براي آموزش نقد معماري الزامي است. در ارتباط با ميزان اهميت زمينه هاي نقد، جمع بندي يافته ها بر عوامل پاسخ مناسب بنا به عملكرد، زمينه و بافت پيراموني آن، تأكيد دارد . به طور كلي ميزان دخالت هر آيتم، به نوع طرح و هدف منتقد بستگي دارد. براساس تحليل ها غالب استادها، نقد را، لازمة دروس طراحي، و پايه طرح هاي آيندة دانشجويان مي دانند. همچنين آموزش نقد به ترتيب اولويت در گرايش هاي مطالعات معماري ايران، معماري اسلامي، مهندسي معماري، معماري دخلي، مهم ارزيابي شده است . اساتيد روش ها و ابزار آموزشِ درس نقد را به ترتيب اهميت، بحث گروهي، طرح سوال از طرف استاد، نوشتن، بازديد علمي، جلسات نقد، شرح و تحليل متون نقادانه، نمايش فيلم، اسكيس و اسلايد، دانسته اند. در نهايت مقالة حاضر پيشنهاداتي در راستاي برنامه ريزي و آموزش نقد ارائه نموده است.
تخصص ها :
آموزش نقد معماري، روش تدريس نقد، انواع نقد، نقد جامع، معيارهاي نقد.

8
تحليلي مقايسه اي بر خوانش مدرنيستي و پسامدرنيستي اثر معماري
( 36 بازدید ) ( 82 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
"نقد اثر معماري" با بررسي خود بنا آغاز ميشود؛ اما خاستگاهش، در بنيانهاي نظري معماري است. با دانستن اين مهم كه "نقد" و "نظريه"، دو مقوله مرتبطند، هدف نقد بهعنوان زيرمجموعه تئوري، تفسير و ارزيابي آثار برمبناي نظريه مي باشد. علي رغم مطالعات زيادي كه تاكنون بر روي مباني طراحي « مدرن » و « پسامدرن » و تفاوت هايشان انجام شده؛ اما، تدقيقي بر تفاوت هاي مباني و روش شناسيِ خوانش و نقد، و قواعد ارزيابي اثر معماري در اين مكاتب صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه مباني نظري «مدرن » و « پسامدرن »،  ويژگي هاي « خوانش اثر معماري » و « قواعد نقد » در دو مكتب را مورد تحليل،  واكاوي و قياس قرار داده است. اين پژوهش با ماهيتي كاربردي، و سامانه جستجوي كيفي، با رويكردي تفسيرگرا به تفسير و تحليل معنايي داده ها كه مشتمل بر نظريات و آراء معتبر نظريه پردازان « مدرن » و « پسامدرن » با محوريت مفهوم نقد است مي پردازد. محققان، با روشي توصيفي- تحليلي و شيوه تحليل تطبيقي و مقايسه اي، داده هاي گردآوري شده از طريق مطالعة اسنادي را تحليل و مقايسه كرده اند؛ در نهايت با ارائه نمونه هايي از نقد آثار معماري به شيوه هاي مدرن و پسامدرن، تفاوت هاي خوانش معماري در دو مكتب، به صورت كلّي بازشناخته شده است. يافته هاي تحقيق، حاكي از تك معنايي و قطعيتي بلاترديد در روند خوانش مدرنيستي اثر است در حاليكه در نظريه هاي پسامدرنيستي، شاهد عدم قطعيت در داوري به دليل تكثرمعاني هستيم. خوانش مدرنيستي، كنشي خطي و منطقي با مركزيت متن و دلالت هاي صوري و با روند استدلال منظم، خلاصه نگر و تك لايه است و مواجهه محصولگرايانه با اثر دارد، درحاليكه خوانش پسامدرنيستي با مواجهه فرآيندگرايانه، به مثابه يك بازي غيرخطي با محوريت خواننده و دلالت هاي ضمني حول لايه هاي متعدد شكل ميگيرد. تفاوت آشكار بين دو خوانش در پژوهش نشان داد كه با تكيه برنظريه « بازي هاي زباني 1 » ويتگنشتاين، به منظور داشتن نقدي منصفانه تر، وجود تناسب بين اثر معماري و شيوه  خوانش آن امري مطلوب به نظر ميرسد كه منتقد معماري بايد بدان آگاه باشد.
تخصص ها :
خوانش، بازي زباني، مدرن، پسامدرن، متن.

9
نقش تكنولوژي حمل و نقل شهري بر بافت كالبدي محله هاي تاريخي در دوران معاصر (نمونه موردي محله خيابان و درب كوشك شهر قزوين)
( 40 بازدید ) ( 60 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
تكنولوژي هاي نوين شهرسازي كه در چرخه نياز تعريف و بازتعريف مي شوند؛ در هر عرصه اي از محيط هاي شهري قابليت حضور دارد. ميزان و نحوه تأثيرگذاري آن در طي ادوار تاريخي تابع شرايط بسيار پيچيده اي است كه در يكي از كامل ترين حالت ها در محله هاي شهري درك ميگردد. بارزه هاي تكنولوژي حمل ونقل شهري به عنوان يك نيروي محركه در دگرگوني ساختارهاي كالبدي-فضايي نقش بي بديلي در پايداري محله هاي تاريخي ايفا مي كند . مطالعات نظري حوزه پايداري و تكنولوژي حمل ونقل شهري ابهامات گسترده اي را براي تصميم سازان، برنامه ريزان و طراحان در برهه هاي مشخص زماني پديد مي آورد؛ اما بررسي كيفي و كمي پايداري در طول دوران به منظور شناخت مسيرهاي تصميم سازي آتي از اهميت بسياري برخوردار است. بر همين اساس هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش تكنولوژي حمل ونقل شهري در سير دگرگوني محله هاي تاريخي ازنقطه نظر پايداري است . پرسش هاي تحقيق عبارت اند از پايداري محلات در سير دگرگوني تاريخي خود در دوران معاصر چه روندي داشته اند؟ و تكنولوژي حم ل ونقل شهري در ميزان پايداري محلي چه نقشي داشته است؟ بر همين اساس روش تحقيق به صورت توأمان كيفي و كمي برمبناي مطالعه اسنادي سير دگرگوني محلات و ارتباط آن با ميزان پايداري با استفاده از روش شاخص عملكرد محله اي است . بررسي هاي حاضر در دو محله خيابان و درب كوشك شهر قزوين با پيشينه دوران صفوي بيانگر آن است كه معيارهاي پايداري محلي تا پيش از سال 1386 روند نزولي داشته و در برخي از معيارها به پايين ترين ميزان خود رسيده است . در دهه پس ازآن، برخي از معيارهاي پايداري شامل ايمني و امنيت، سرزندگي و دسترسي افزايش يافته و معيارهاي هويت، تنوع و خوانايي كاهش يافته است.
تخصص ها :
محله خيابان، محله درب كوشك، حمل و نقل شهري، پايداري محلي.

10
ارزيابي منظر صوتي در فضاهاي شهري (نمونه موردي پياده راه خيام، شهر اروميه)
( 53 بازدید ) ( 70 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 1 - شماره 12
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
صوت و منظر صوتي به عنوان محرك هاي احساس هستند كه كيفيت فضاهاي شهري را تحت الشعاع قرار مي دهند. صوت به عنوان جزئي تفكيك ناپذير از اتمسفر شهري بر رفتار عابران، انتخاب فضا براي ماندن يا عبور، ادراك عابران از فضاي شهري و در كل بر كيفيت فضاي شهري تاثير مي گذارد. امروزه افزايش و تعدد منابع صوتي مانند صداي ناشي از ترافيك، فعاليت هاي انساني و صداهاي مزاحم، منظر صوتي ناخوشايندي را ايجاد كرده و ادراك ذهني صوتي مغشوشي را در شهروندان ايجاد مي كند. اين موارد اهميت پرداختن به منظر صوتي در فضاهاي شهري را روشن مي كند. در اين راستا پژوهش حاضر با هدف ارزيابي كمي و كيفي منظر صوتي در پياده راه خيام، واقع در شهر اروميه، به بررسي مساله پرداخته است. پژوهش حاضر كاربردي و به لحاظ ماهيت توصيفي - تحليلي مي باشد . به منظور ارزيابي، از روش مكمل كمي-كيفي استفاده شده است. شاخص فيزيكي صوت (LA eq)  با بررسي ادبيات مطالعه تبيين شده و در محدوده مورد مطالعه توسط سنجنده ي صوت St-  8851 ارزيابي شد و براي ارزيابي كيفي، از ابزار  پرسشنامه استفاده شد. به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز، برداشت صوتي ميداني از 14 ايستگاه با فواصل 20 متري و پر كردن پرسشنامه ها از افراد حاضر در محدوده صورت گرفت. نتايج نشان داد به لحاظ كمي ميانگين شاخص صوت در كل زمان برداشت در پياده راه خيام در ميانه ي محور كمتر از كناره هاي محور بوده است و حداكثر شدت صوت در كناره ها در ايستگاه 1 و 14 به ترتيب 72/87 و 73/4 دسي بل بوده كه در محدوده حداكثر حد مجاز براي  آسايش صوتي در فضاهاي شهري مي باشد. نتايج حاصل از پرسشنامه نشان داد ميانگين رضايت از منظر صوتي در طيف ليكرت 2/71  بوده و مولفه هاي مكالمه و گفت و گو، صداي پرندگان و صداي قدم هاي افراد به ترتيب بيشترين سهم را در تبيين خوشايندي منظر صوتي محور خيام داشته اند..
تخصص ها :
صوت، منظر صوتي، كيفيت فضاي شهري، ارزيابي كمي - كيفي، راه خيام.

12
شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشریه علمی – پژوهشی معماری و شهرسازی ایران محفوظ می باشد .